Chyby Junkers a Bosch

Kód Chyby Možná příčina Řešení
A2 Únik spalin z komory hořáku. Kontrola výměníku tepla, zda není znečištěn.
A3 Přípojky ventilátoru nebo tlakového spínače jsou poškozeny. Zkontrolujte přípojky.
A3 Čidlo teploty spalin nerozpoznáno. Kontrola čidla teploty spalin a připojovacího kabelu, zda nejsou přerušeny.
A4 Vadný bezpečnostní hlídač odtahu spalin. Zkontrolujte bezpečnostní hlídač odtahu spalin a jeho připojení.*
A4 Únik spalin v pojistce odtahu spalin na přerušovači tahu. Kontrola trasy spalin.
A6 Teplotní čidlo v komoře hořáku nerozpoznáno. Kontrola teplotního čidla v komoře hořáku a přípojovacího kabelu, zda není přerušen.
A7 Vadné NTC čidlo výstupu teplé vody. Zkontrolujte NTC čidlo a jeho přípojky.*
A7 Vadné teplotní čidlo teplé vody. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušení resp. zkrat.
A8 Komunikace přerušena. EMS Zkontrolujte spojovací kabel sběrnicových účastníků. Kontrola propojovacího kabelu a regulátoru.
A9 Nesprávně namontované teplotní čidlo teplé vody. (ZWC) Zkontrolovat místo montáže, příp. demontovat čidlo a znovu namontovat s tepelně vodivou pastou.
AA Nadměrná teplota v čidle náběhu topného okruhu. Nedostatečný průtok pro aktuální potřebu výkonu. Čerpadlo zastaveno. Zkontrolujte teplotní namáhání topného okruhu - NTC * Zkontrolujte, není-li deskový výměník a/ nebo tepelný výměník znečištěn usazeninami.
AC Chyba při identifikaci modulu, chyba v připojeném modulu. Kontrola modulu, čidla venkovní teploty, dálkového ovládání a spojů.
Ad Vadné NTC čidlo zásobníku. Čidlo zásobníku nerozpoznáno. Kontrola tepelného čidla zásobníku 1 a přípojného kabelu.
b1 Kódovací konektor nerozpoznán. Správně zastrčit kódovací konektor, změřit a příp. vyměnit.
b2 Interní chyba v datech. Viz Návod na servis pro odborníka.
b3 Interní chyba v datech. Viz Návod na servis pro odborníka.
CE Nízký tlak v topném systému.  Dopustit tlak do topného systému na 1.5Bar
C1 Spínač diferenčního tlaku se během provozu otevřel. Kontrola spínače diferenčního tlaku, odsávacího zařízení a spojovacích trubek.
C1 r Tlakový spínač otvírá okruh během činnosti kotle. Odstraňte nečistoty nebo jiné překážky pro správné odsávání spalin. Zkontrolujte přípojky tlakového spínače.*
C3 Únik spalin z komory hořáku. Kontrola výměníku tepla, zda není znečištěn.
C4 Diferenční spínač se v klidové poloze neotevře. Kontrola spínače diferenčního tlaku a kabeláže, kontrola spojovacích hadic.
C4 r Tlakový spínač neotvírá okruh v klidové poloze. Odstraňte nečistoty nebo jiné překážky pro správné odsávání spalin. Zkontrolujte přípojky tlakového spínače.*
C5C6 Diferenční spínač nezavírá. Zkontrolujte kabel ventilátoru s konektorem a ventilátorem a popř. je vyměňte.Kontrola diferenčního spínače a vedení spalin.
C6 r Tlakový spínač neuzavírá okruh. Odstraňte nečistoty nebo jiné překážky pro správné odsávání spalin. Zkontrolujte přípojky tlakového spínače.*
C7 Ventilátor neběží. Zkontrolujte kabel ventilátoru s konektorem a ventilátorem a popř. je vyměňte.
CC Čidlo venkovní teploty nerozpoznáno. Kontrola vnějšího čidla a propojení na přerušení, výměna modulu busu.
d3 Externí hlídač vypnul. Hlídač teploty TB1 vypnul. Můstek 8 -9 nebo můstek PR - P0 chybí.
d3 Můstek 161 na svorkovnici ST8 nebyl rozpoznán Pokud je k dispozici: Správně zasuňte zástrčku, zkontrolujte externí omezovač. V opačném případě: Je můstek k dispozici?
d4 Teplotní gradient příliš vysoký. Kontrola čerpadla, obtokového potrubí a tlaku v systému.
d5 Externí čidlo teploty na výstupu vadné (termohydraulický rozdělovač). Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušení resp. zkrat.
d7 Závada v regulačním ventilu. Kontrola regulačního ventilu a připojovacího kabelu.
d7 Je vadná plynová armatura. Zkontrolujte připojovací kabel. Prověřte plynovou armaturu, příp. ji vyměňte.
E0 Nízké elektrické napájení. Zkontrolujte napájecí napětí.* Pokud dosáhne napětí v síti běžné hodnoty, vrátí se přístroj do normální funkce.
E2 Vadné NTC čidlo náběhu topného okruhu. Zkontrolujte NTC čidlo a jeho přípojky.*
E2 Teplotní čidlo na výstupu vadné. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu.
E4 Čidlo teploty studené vody vadné. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušení resp. zkrat.
E9 STB v přívodu vypnul. Kontrola přetlaku systému, teplotního čidla, chodu čerpadla, pojistek na řídící desce, odvzdušnění kotle.
E9 r Přehřívání, teplotní omezovač aktivován. Otevřete kohouty vytápěcího okruhu kotle podle vzoru. Odvzdušněte instalaci a otevřete odvzdušňovač kotle.* Odstraňte vzduch z čerpadla odstraněním předního šroubu. Zkontrolujte stav omezovače teploty.*
EA Plamen nerozpoznán. Je plynový kohout otevřený? Kontrola přívodního přetlaku plynu, síťového připojení, zapalovací elektrody s kabelem, ionizační elektrody s kabelem.
EA r Chybí ionizační proud. Zkontrolujte, zda je plynový kohout otevřen. Zkontrolujte tlak vstupní přípojky, připojení k elektrické síti, zapalovací elektrodu a její vedení, ionizační elektrodu a její vedení.
F0 Vnitřní chyba v elektronické desce. Zkontrolujte elektrické přípojky a kabeláž. Vyměňte desku.*
F1 Interní chyba v datech. Viz Návod na servis pro odborníka.
F7 Plamen je rozpoznán, i když je kotel vypnutý. Kontrola sady elektrod. Odtah spalin OK?
F7 r Nesprávný ionizační signál. Zkontrolujte, zda není ionizace a její vedení poškozeno. Zkontrolujte, zda není rozvodná skříňka mokrá.*
FA Chyba na ventilu pro plyn. Zkontrolujte stav instalace plynového ventilu.*
FA Po vypnutí plynu: Plamen rozpoznán. Zkontrolujte plynovou armaturu. Vyčistěte sifon kondenzátu a zkontrolujte elektrody. Spalinové cesty v pořádku?
Fd Tlačítko Reset bylo omylem stisknuto. Znovu stiskněte tlačítko „Reset“, na kratší dobu než 30 s.
Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 2x za sek. + 45°C (2. LED) (hořák po krátké době zhasne) Přerušení - vypnutí omezovače teploty (vysoká teplota)

Zkontrolovat umístění NTC čidla topení

Ověřit kabely k tepl. omezovači

Ověřit přetlak v topném systému (1,5 mbar), manometr a propojení

Ověřit čerpadlo, vzduch v topném systému, odvzdušnění

Ověřit cirkulaci topného okruhu, bypas.

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za sek. + 60°C (3. LED) Není detekován plamen (chybí zapálení)

Ověřit připojovací přetlak plynu, plyn, vzduch v plynovém potrubí

Ověřit zapalování a plamen

Ověřit přetlak na tryskách, trysky

Ověřit ionizační elektrodu, kabel k elektrodě

Ověřit el. desku.

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 2 sek. + 75°C (4. LED) Chybné potvrzení startu (vnitřní chyba elektroniky při startu)

Odstranit vlhko na el. desce

Ověřit kabely, čidla (koroze)

Ověřit plamen na hořáku

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C (5. LED) Nízké nápětí síťe

Ověřit napájecí napětí

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C + 45°C (2. + 5. LED) Chyba v odtahu spalin / manostat

Ověřit komín/přívod vzduchu pro spalování / odtah spalin

Ověřit ventilátor, hadičky k dóze, dózu

Ověřit mikrospínač dózy, kabely

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C + 60°C (3. + 5. LED) Vadné NTC čidlo topného okruhu

Ověřit NTC čidlo topného okruhu

Ověřit kabel ( zkrat, přerušení)

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C + 75°C (4. + 5. LED) Vadné NTC čidlo teplé vody zásobníku

Ověřit NTC čidlo teplé vody zásobníku

Ověřit kabel ( zkrat, přerušení)

Ověřit el. Desku

Žádná signalizace, žádná funkce Není napájecí napětí, přepálená pojistka, vadný transformátor

Změřit pojistky

Ověřit napájecí napětí

Ověřit el. Desku

Hluky, šumění ( při přehřátí), chybná funkce topení, hluk proudění v topných tělesech • příliš malé proudění topného okruhu • špatný přenos tepla • vadný třícestný ventil • zanesený výměník • příliš rychlé proudění topného okruhu

Ověřit přetlak v topném systému (1,5 mbar), manometr a propojení

Ověřit čerpadlo, vzduch v topném systému, odvzdušnění

Ověřit cirkulaci topného okruhu, bypas

Ověřit třícestný ventil, výměník

Ověřit nastavení přetlaku na tryskách, druh plynu, trysky, plynový ventil

Jen ohřev teplé vody (netopí do systému) Termostat nehlásí požadavek, jiná chyba

Ověřit pozici přep. léto/zima

Ověřit termostat (program, funkce), kabel k termostatu

Ověřit el. Desku

Jen ohřev do topného systému Vadné spojení, čidlo NTC zásobníku, jiná chyba

Ověřit NTC čidlo pro teplou vodu

Ověřit el. desku.

Nízká výstupní teplota pro nabíjení zásobníku TV Příliš nízký výkon hořáku, hořák taktuje

Ověřit zanesení spirály zásobníku

Ověřit čerpadlo, vzduch v topném systému, odvzduš.

Ověřit nastavení přetlaku na tryskách, plyn. armaturu

Ověřit NTC čidlo zásobníku

Ověřit el. Desku

Malé množství teplé vody.

nízký vstupní přetlak teplé vody

zanesený fi ltr, omezovač průtoku

Ověřit vstupní přetlak teplé vody

Ověřit fi ltr, omezovač

Topná tělesa se ohřívají i v létě

Třícestný ventil zablokovaný, vadný

Externí čerpadlo má vysoký přetlak (max.0,3 bar)

Ověřit zda není třícestný ventil zablokovaný/vyčistit

Ověřit motorickou část třícestného ventilu

Ověřit externí čerpadlo (pokud je).

 

Chyby regulací (CW 400, CW 100, CR 100)  Junkers Bosch

 

Kód Chyby

Popis

Řešení

Opatření

A01-808
Příprava teplé vody: Čidlo
teploty teplé vody 1 je
vadné.
Není-li požadována žádná
funkce teplé vody,
deaktivujte ji v regulaci
Není nainstalován žádný systém ohřevu teplé
vody
Deaktivace systému ohřevu teplé vody v servisním menu
Kontrola spojovacího kabelu mezi regulačním přístrojem a čidlem výstupní teploty teplé vody Při zjištění závady výměna čidla
Kontrola elektrického připojení spojovacího kabelu v regulačním přístroji Jsou-li povolené šroubky nebo uvolněný některý konektor, obnovení správného kontaktu
Kontrola čidla výstupní teploty teplé vody podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
výstupní teploty teplé vody v regulačním
přístroji podle tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale hodnoty napětí nesouhlasily, pak výměna regulačního přístroje
A01-809
Příprava teplé vody: Čidlo teploty teplé vody 2 je vadné. Není-li požadována žádná funkce teplé vody, deaktivujte ji v regulaci Není nainstalován žádný systém ohřevu teplé vody Deaktivace systému ohřevu teplé
vody v servisním menu
Kontrola spojovacího kabelu mezi regulačním přístrojem a čidlem výstupní teploty teplé vody Při zjištění závady výměna čidla
Kontrola elektrického připojení spojovacího kabelu v regulačním přístroji Jsou-li povolené šroubky nebo uvolněný některý konektor, obnovení správného kontaktu
Kontrola čidla výstupní teploty teplé vody podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, pak výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla výstupní teploty teplé vody v regulačním přístroji podle tabulky Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale hodnoty napětí nesouhlasily, pak výměna regulačního přístroje
A01-810
Teplá voda zůstává studená Kontrola, zda případně nedochází k neustálému odběru vody kvůli jejímu čerpání ze zásobníku teplé vody nebo kvůli jeho netěsnosti Zamezení stálému odběru teplé vody
Kontrola polohy čidla výstupní teploty teplé
vody, může být třeba nesprávně připevněno
nebo visí ve vzduchu
Uvedení čidla výstupní teploty teplé
vody do správné polohy
Byla-li zrušena přednost ohřevu teplé vody
a vytápění pracuje souběžně s ohřevem teplé
vody, nemusí případně postačovat výkon kotle
Nastavení přípravy teplé vody na
"Přednost"
Kontrola, zda topná spirála v zásobníku je plně
odvzdušněna
Příp. odvzdušnění
Kontrola spojovacího potrubí mezi zdrojem
tepla (kotel) a zásobníkem a ověření podle
návodu k montáži, zda je potrubí správně
připojené
Při výskytu závad v potrubním
propojení jejich odstranění
Kontrola podle technické dokumentace, zda
namontované nabíjecí čerpadlo zásobníku má
dostatečný výkon
Při odchylkách výměna čerpadla
Příliš velké ztráty cirkulačního potrubí Kontrola cirkulačního potrubí
A01
A41
A42
                                                                         Příprava teplé vody:
Termická dezinfekce se
nezdařila
(A41/4051 = Systém
ohřevu teplé vody I;
A42/4052 = Systém
ohřevu teplé vody II)
Kontrola, zda případně nedochází k neustálému
odběru vody kvůli jejímu čerpání ze zásobníku
teplé vody nebo kvůli jeho netěsnosti
Zamezení stálému odběru teplé vody
kod chyby:
811  - 4051 - 4052
Kontrola polohy čidla výstupní teploty teplé
vody, může být třeba nesprávně připevněno
nebo visí ve vzduchu
Uvedení čidla výstupní teploty teplé
vody do správné polohy
Byla-li zrušena přednost ohřevu teplé vody
a vytápění pracuje souběžně s ohřevem teplé
vody, nemusí případně postačovat výkon kotle
Nastavení přípravy teplé vody na
"Přednost"
Kontrola, zda topná spirála v zásobníku je plně
odvzdušněna
Příp. odvzdušnění
Kontrola spojovacího potrubí mezi zdrojem
tepla (kotel) a zásobníkem a ověření podle
návodu k montáži, zda je potrubí správně
připojené
Při výskytu závad v potrubním
propojení jejich odstranění
Kontrola podle technické dokumentace, zda
namontované nabíjecí čerpadlo zásobníku má
dostatečný výkon
Při odchylkách výměna čerpadla
Příliš velké ztráty cirkulačního potrubí Kontrola cirkulačního potrubí
Kontrola čidla výstupní teploty teplé vody podle
tabulky
V případě odchylek od tabulkových
hodnot výměna čidla
A11-1000
Systémová konfigurace
nepotvrzena
Systémová konfigurace neprovedena úplně Úplná konfigurace systému
a potvrzení
A11-1010
 Žádná komunikace
prostřednictvím
sběrnicového spojení
EMS 2
Kontrola, zda není nesprávně připojen
sběrnicový kabel 
Odstranění chyby v zapojení
a vypnutí a opětovné zapnutí
regulace
Kontrola, zda sběrnicový kabel není vadný.
Odstranění rozšiřujících modulů z EMS-BUS
a vypnutí a opětovné zapnutí regulačního
přístroje. Kontrola, zda příčinou poruchy není
modul nebo kabelové propojení modulu
Oprava nebo výměna sběrnicového
kabelu.
Výměna vadného sběrnicového
spotřebiče EMS-BUS.
A11-1037
A61-1037
A62-1037
A63-1037
A64-1037
A65-1037
A66-1037
A67-1037
A68-1037
Závada čidla venkovní
teploty - je aktivní
náhradní provoz vytápění
(A61 = Topný okruh 1;
A62 = Topný okruh 2;
A63 = Topný okruh 3;
A64 = Topný okruh 4;
A65 = Topný okruh 5;
A66 = Topný okruh 6;
A67 = Topný okruh 7;
A68 = Topný okruh 8)
Kontrola konfigurace. Při zvoleném nastavení je
nutné čidlo venkovní teploty.
Není požadováno čidlo venkovní
teploty. V regulaci volba konfigurace
řízené podle teploty prostoru
Kontrola průchodnosti spojovacího vedení mezi
regulačním přístrojem a čidlem venkovní teploty
Při neprůchodnosti odstranění
poruchy
Kontrola elektrického připojení spojovacího
vedení v čidle venkovní teploty, popř. na
konektoru v regulačním přístroji
Vyčištění zkorodovaných
připojovacích svorek v pouzdře
venkovního čidla.
Kontrola čidla venkovní teploty podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, pak výměna
čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
venkovní teploty v regulaci podle tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna regulačního přístroje
A11-1038
 
Neplatná hodnota času/
data
Datum/čas dosud nenastaveny Nastavení data/času
Na delší dobu vypadlé napájení el. Proudem Zamezení výpadkům proudu
A11-3061
A11-3062
A11-3063
A11-3064
A11-3065
A11-3066
A11-3067
A11-3068
Neprobíhá komunikace se
směšovacím modulem
(3061 = Topný okruh 1;
3062 = Topný okruh 2;
3063 = Topný okruh 3;
3064 = Topný okruh 4;
3065 = Topný okruh 5;
3066 = Topný okruh 6;
3067 = Topný okruh 7;
3068 = Topný okruh 8)
Kontrola konfigurace (nastavení adresy na
modulu). Při zvoleném nastavení je nutný modul
otopného okruhu
Změna konfigurace
Kontrola poškození spojovacího kabelu EMS ke
směšovacímu modulu. Napětí sběrnice na
směšovacím modulu se musí pohybovat mezi
12-15 V DC.
Výměna poškozených kabelů
Modul otopného okruhu vadný Výměna modulu otopného okruhu
A11-3091
A11-3092
A11-3093
A11-3094
A11-3095
A11-3096
A11-3097
A11-3098
Čidlo prostorové teploty
je vadné
(3091 = Topný okruh 1;
3092 = Topný okruh 2;
3093 = Topný okruh 3;
3094 = Topný okruh 4;
3095 = Topný okruh 5;
3096 = Topný okruh 6;
3097 = Topný okruh 7;
3098 = Topný okruh 8)
Instalace C 400/C 800 v obytném prostoru (na
na zdroji tepla (kotel))
nebo
Výměna regulace nebo dálkového ovládání.
Změna druhu regulace otopného okruhu z řízení
podle teploty prostoru na řízení podle venkovní
teploty
Změna protizámrazové ochrany z prostoru na
venkovní
A11-6004
Žádná komunikace se
solárním modulem  
Kontrola konfigurace (nastavení adresy na
modulu). Při zvoleném nastavení je nutný
solární modul
Změna konfigurace
Kontrola poškození spojovacího kabelu EMS k
solárnímu modulu. Napětí sběrnice na solárním
modulu se musí pohybovat mezi 12-15 V DC. 
Výměna poškozených kabelů
Solární modul vadný  Výměna modulu
A31-A38
Otopný okruh, čidlo
teploty na výstupuvadné -
náhradní provoz aktivní
(A31/3021
= Topný okruh 1;
A32/3022
= Topný okruh 2;
A33/3023
= Topný okruh 3;
A34/3024
= Topný okruh 4;
A35/3025
= Topný okruh 5;
A36/3026
= Topný okruh 6;
A37/3027
= Topný okruh 7;
A38/3028
= Topný okruh 8;)
Kontrola konfigurace. Při zvoleném nastavení je nutné čidlo teploty na výstupu Změna konfigurace.
kod: 3021-3028
Kontrola spojovacího vedení mezi modulem
otopného okruhu a čidlem teploty na výstupu
Vytvoření řádného spojení
Kontrola čidla teploty na výstupu podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, pak výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
teploty prostoru na modulu směšovače podle
tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna modulu otopného okruhu
A51-6021
Teplotní čidlo kolektoru
vadné   
Kontrola konfigurace. Při zvoleném nastavení je
nutné čidlo teploty kolektoru
Změna konfigurace.
Kontrola spojovacího vedení mezi solárním
modulem a čidlem kolektoru
Vytvoření řádného spojení
Kontrola čidla teploty kolektoru podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
teploty kolektoru na solárním modulu podle
tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna solárního modulu
A51-6022
Zásobník 1 čidlo teploty
dole je vadné.
Náhradní provoz je aktivní    
Kontrola konfigurace. Se zvoleným nastavením
je nutné čidlo zásobníku dole
Změna konfigurace
Kontrola spojovacího vedení mezi solárním
modulem a čidlem teploty zásobníku
Vytvoření řádného spojení
Kontrola elektrického připojení spojovacího
vedení na solárním modulu
Jsou-li povolené šroubky nebo
uvolněný některý konektor,
obnovení správného kontaktu
Kontrola čidla teploty zásobníku dole podle
tabulky
Nesouhlasí-li hodnoty, výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
teploty zásobníku dole na solárním modulu
podle tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna modulu
A61-A68
Dvě hlavní regulace
v systému. 
Kontrola parametrizace v instalační rovině
(Ve sběrnicovém systému jsou dodatečně
k C 400/C 800 nakonfigurovány další jednotky
jako regulace)
Nahlášení obslužné regulační
jednotky pro otopný okruh 1 ... 4
(8) jako hlavní
(CR 10/CR 100 konfigurovat jako
dálkové ovládání)
kód: 1081-1088

Tepelná čerpadla ohřev vody 

Kód Chyby

Možná příčina

Řešení

A09 Možný únik vody.
Trvá-li únik déle než 12 hodin,
zobrazí se E09.
Po obnovení dodávky vody:
▶ Resetujte zařízení
A11 Možný únik chladiva nebo neprůchodné potrubí ▶ Zlepšete tepelnou izolaci cirkulačního systému (pokud
je v teplovodním systému nainstalováno cirkulační
čerpadlo).
▶ Přizvěte oprávněného odborníka (pokud není v
teplovodním systému instalováno žádné cirkulační
čerpadlo).
E01 Porucha čidla teploty nahoře v zásobníku ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E02 Porucha čidla teploty dole v zásobníku ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E03 Čidlo teploty nasávání vzduchu vadné ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E04 Teplota v zásobníku > 80 °C Trvá-li problém po stisku “OK“ i nadále:
▶ přivolejte servisního technika s příslušným oprávněním
E05 Čidlo teploty NTC (lamely odpařovače) vadné ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E06 Nastavovací tlačítka byla držena stisknutá déle než
30 sekund
▶ Tlačítka uvolněte
E07 Čidlo teploty NTC topná spirála vadná
(příslušenství 7 736 503 877)
Příslušenství 7 736 503 877 vůbec (nebo nesprávně)
instalováno
▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E08 Čidlo teploty NTC uprostřed zásobníku vadné
(příslušenství 7 736 503 877)
Příslušenství 7 736 503 877 vůbec (nebo nesprávně)
instalováno
▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E09 Systém nesprávně vypuštěn
Nedostatek vody (> 12 h)
Porucha čerpadla
▶ Vynulujte poruchu.
▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním
E10 Elektrický odpor vadný Bezpečnostní omezovač
teploty vadný
Teplota bezpečnostního omezovače teploty je
nastavena na nižší hodnotu než přístroj
▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E11 Porucha ventilátoru
Tlaková ztráta v potrubích
Netěsná místa v okruhu chladiva
Porucha kompresoru
Expanzní ventil vadný
Sušicí filtr vadný
▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E13 Nesprávná poloha horního čidla teploty ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E15 Otáčky oběhového čerpadla nejsou dostatečné  ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E16 Systém není správně zaučen ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E17 Příliš nízký počet otáček ventilátoru  ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
E18 Nesprávná poloha čidla teploty v horní části zásobníku ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.
EF6 Systém není správně zaučen  ▶ Přivolejte servisního technika s příslušným
oprávněním.

Nevíte si rady zkuste manuál:

manuály Junkers a Bosch ZDE

 

 

 

Chyby regulací CR 100 a CW 100 jsou většinou způsobeny neodborným nastavením regulace. Doporučujeme provést nejprve tovární nastavení a inicializaci systému.

U regulace CW 400 najdete přesný popis chyby v diagnostice servisního menu odborníka.

 

Kotel ohřívá vodu ale netopí? - většinou se jedná o slabé baterie v termostatu které je nutné zkusit vymněnit.